Spectacle Blind - Figure 8 Hình 8 spectacle blind đượclàmtừmột spade và spacer, hànvớinhaubằng 1 thanhnối. Spectacle blind cóth.. Product #: Spectacle Blind - Figure 8

Spectacle Blind - Figure 8

Hình 8 spectacle blind đượclàmtừmột spade và spacer, hànvớinhaubằng 1 thanhnối. Spectacle blind cóthểcómặtnốikhácnhau (RR raised Face, FF Flat Face, RTJ Ring Joint), tùythuộcvàomặtbích

phone  02543 526 619 mobile  Fax 0254 3 526 618
mail  info@vetco.com.vn

Hình 8 spectacle blind đượclàmtừmột spade và spacer, hànvớinhaubằng 1 thanhnối. Spectacle blind cóthểcómặtnốikhácnhau (RR raised Face, FF Flat Face, RTJ Ring Joint), tùythuộcvàomặtbích