Branch connectors (O'Lets) Đầu nối phân nhánh (O’lets) Những mảnh O’let này được sử dụng để nối một nhánh với 1 ống.Với lý do .. Product #: Branch connectors (O'Lets)

Branch connectors (O'Lets)

Đầu nối phân nhánh (O’lets)

Những mảnh O’let này được sử dụng để nối một nhánh với 1 ống.Với lý do này, kích thước của chúng chinh là kích thước của phân nhánh và ống.

phone  02543 526 619 mobile  Fax 0254 3 526 618
mail  info@vetco.com.vn

Đầu nối phân nhánh (O’lets)

Những mảnh O’let này được sử dụng để nối một nhánh với 1 ống.Với lý do này, kích thước của chúng chinh là kích thước của phân nhánh và ống.